ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Carla Clarissa B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Keizersgracht 8, 1015 CN in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67301258. Carla Clarissa is een coachingsagency voor vrouwelijke leiders die leiderschapsprogramma’s biedt om vrouwen te helpen hun krachten te omarmen en in te zetten in leiderschap.

Om het coachingstraject voor beide partijen zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken met elkaar te maken. Deze afspraken vind je terug in deze algemene voorwaarden. Wij hebben ons best gedaan dit document zo duidelijk mogelijk te schrijven. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via carla@carlaclarissa.com. 

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Carla Clarissa: de opdrachtnemer die diensten op het gebied van leiderschapsontwikkeling aanbiedt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdracht:
de dienst die door Carla Clarissa geleverd wordt en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Deelnemer: de persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke klant) die deelneemt aan een programma, traject of training, ook als zij niet zelf de opdrachtgever is.
Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere klant).
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals
e-mail.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst waarop Carla Clarissa deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten die Carla Clarissa biedt, zijn eventueel door deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing.
3. Wanneer deelnemer akkoord gaat met een aanbod van Carla Clarissa, gaat Carla Clarissa ervanuit dat deelnemer kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord is met de inhoud ervan.
4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door Carla Clarissa uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.
5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende opdrachten of eventueel toekomstige opdrachten.
6. Omdat omstandigheden kunnen wijzigen, heeft Carla Clarissa het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Carla Clarissa zal haar best doen deelnemer hierover vooraf te informeren.
7. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
8. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Carla Clarissa en opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden. 

Aanbod/offerte
1. Alle aanbiedingen en offertes van Carla Clarissa zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod of de offerte een geldigheidstermijn is opgenomen.
2. Omdat fouten maken menselijk is, kan Carla Clarissa niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte of programmeer en/of typefouten op de website en social mediakanalen.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Zonder de juiste gegevens, kan Carla Clarissa geen passende offerte maken. Deelnemer zorgt er dan ook voor dat de gegevens die zij aan Carla Clarissa verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn omschreven.
7. Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Dit betekent dat wanneer deelnemer slechts een deel van de offerte aanvaardt, Carla Clarissa niet verplicht is dat gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Carla Clarissa heeft in dat geval het recht een nieuwe offerte te maken.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. Om een leiderschapsprogramma of coachingstraject te kunnen volgen, sluiten Carla Clarissa en deelnemer een overeenkomst. Deze overeenkomst komt tot stand doordat:
a. opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of prijsopgave van Carla Clarissa;
b. deelnemer digitaal akkoord gaat met het aanbod van Carla Clarissa door het programma of het traject van haar keuze op de website aan te geven en de inschrijving af te ronden. Pas na ontvangst van een bevestigingsmail is de inschrijving definitief.
c. Carla Clarissa een mondelinge aanvaarding, schriftelijk aan deelnemer bevestigt.
2. Om het voor beide partijen werkbaar te houden, gaat deelnemer ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dit moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht
Met het sluiten van de overeenkomst gaan we beide een aantal verplichtingen aan en hebben we ook beide een aantal rechten:
1. Carla Clarissa gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat Carla Clarissa haar kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zal zetten om deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden. Carla Clarissa kan echter niet garanderen dat deelnemer het gewenste resultaat bereikt en/of in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer.
2. Om een leiderschapsprogramma succesvol te laten zijn, wordt 100% commitment van deelnemer gevraagd. Deelnemer zal dan ook alle medewerking verlenen zodat Carla Clarissa in staat is de opdracht goed uit te voeren. Tijdens een programma dient deelnemer zich te houden aan guidelines, instructies en aanwijzingen van Carla Clarissa of door haar ingeschakelde derden. In de volgende situaties heeft Carla Clarissa het recht uitvoering van de opdracht uit te stellen, deelnemer uit te sluiten van deelname of de overeenkomst te ontbinden:
a. wanneer deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorbeelden hiervan zijn: niet of niet tijdig betalen van facturen, ongepast gedrag vertonen, niet houden aan guidelines, geen commitment tonen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van het) factuurbedrag of schadevergoeding.
3. Om tijdsverspilling te voorkomen, levert deelnemer alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. 

Wanneer de benodigde informatie niet op tijd door Carla Clarissa is ontvangen, heeft Carla Clarissa het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn in dat geval voor rekening van deelnemer.
4. Om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen begeleiden en de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kan Carla Clarissa derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn mede geschreven ten behoeve van diegenen die voor Carla Clarissa werkzaam zijn. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
5. Wanneer individuele (online) coachingsgesprekken (bijv. telefonisch of via videobellen) onderdeel zijn van het programma, dan dienen deze gesprekken binnen de looptijd van het programma plaats te vinden. Tenzij anders overeengekomen, heeft deelnemer, na afloop van het programma, geen recht meer op deze gesprekken.
6. Voor bepaalde programma’s kan het noodzakelijk zijn dat deelnemer een account aanmaakt om toegang te krijgen tot een besloten membership omgeving. Deelname aan een programma is persoonsgebonden. Dit betekent dat deelnemer de inloggegevens van het account niet met derden zal delen.
7. Deelnemer kan de inhoud van een online programma slechts gedurende de aangegeven periode raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemer om het gehele online programma te hebben doorlopen voor het verstrijken van die periode.
8. Omdat ook wij nooit uitgeleerd zijn of omstandigheden kunnen veranderen, kunnen programma’s of onderdelen daarvan of de manier van aanbieden (offline of online) in de loop der tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel) van het factuurbedrag of schadevergoeding.
9. Door noodzakelijk onderhoud kan het gebeuren dat de website en/of de besloten membership omgeving tijdelijk buiten gebruik gesteld zijn. Ook dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag of schadevergoeding.
10. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat wijziging van de opdracht noodzakelijk is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen.

Looptijd overeenkomst en annuleringsvoorwaarden
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen en loopt automatisch af aan het einde van die bepaalde tijd. De looptijd van een programma wordt vooraf duidelijk in het aanbod of de offerte gecommuniceerd.
2. De door Carla Clarissa opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. Een overschrijding van de uitvoeringstermijn levert dan ook niet automatisch verzuim op. Natuurlijk zal Carla Clarissa deelnemer op de hoogte stellen als zij verwacht een uitvoeringstermijn niet te halen.
3. Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment vereist en het organiseren van een programma vergt veel voorbereidingstijd. In het geval deelnemer voor de start van het programma besluit, niet meer deel te willen deelnemen of wanneer deelnemer tijdens de looptijd van een programma besluit het programma niet af te willen maken, heeft deelnemer om die reden geen recht op restitutie van (een deel van het) het factuurbedrag.
4. Zowel Carla Clarissa als deelnemer hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen, wanneer ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling of schuldsanering wordt ingediend. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag of enige vorm van schadevergoeding.
5. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.
6. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het niet (tijdig) verschijnen op een afspraak, heeft Carla Clarissa het recht om extra kosten zoals reis- en verblijfskosten en accommodatiekosten in rekening te brengen. 

Carla Clarissa zal haar best doen een afspraak te verzetten maar kan niet garanderen dat dit te allen tijde mogelijk is.
7. Bij onvoldoende deelnemers kan Carla Clarissa besluiten de startdatum van een programma te verplaatsen. Deelnemer wordt hierover uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van het programma geïnformeerd. Wanneer deelnemer verhinderd is op de door Carla Clarissa voorgestelde nieuwe startdatum, heeft deelnemer het recht haar aanmelding te verplaatsen naar een volgende startdatum. 

Voorwaarden leadershipretreats
Ga je mee op retreat, dan hebben we een aantal aanvullende en/of afwijkende voorwaarden opgesteld waar je rekening mee moet houden:
1. Aanmelding voor een retreat is pas definitief nadat Carla Clarissa de inschrijving heeft bevestigd en deelnemer aan de voorwaarden heeft voldaan.
2. Alle door Carla Clarissa aangeboden leiderschapsreizen zijn exclusief vliegtickets. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar de bestemming.
3. Om hoge kosten en problemen te voorkomen, stelt Carla Clarissa het hebben van een reisverzekering verplicht voor alle deelnemers. Deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering die in ieder geval geldig is tijdens de volledige reisduur en die dekking biedt voor alle activiteiten. Omdat er onverwachte situaties kunnen ontstaan, wordt het aangeraden ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
4. Zonder geldig paspoort of identiteitsbewijs, is reizen naar de bestemming niet mogelijk. Deelnemer is verantwoordelijk voor het regelen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Ook eventueel benodigde visa en overige documenten, welke in het land van bestemming verplicht zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid en komen voor rekening van deelnemer.
5. Wanneer het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies (code oranje of code rood) afgegeven heeft voor de bestemming, zal Carla Clarissa het retreat annuleren.
6. In het geval Carla Clarissa het retreat, om wat voor reden dan ook, annuleert, heeft deelnemer recht op restitutie van het volledige factuurbedrag. Natuurlijk kan deelnemer er ook voor kiezen op een latere datum deel te nemen aan het retreat. Carla Clarissa is niet verantwoordelijk voor uitgaven die deelnemer gedaan heeft ter voorbereiding of ten behoeve van het retreat zoals de aanschaf van vliegtickets, gemiste omzet, afgesloten verzekeringen etc.
7. Locaties worden door Carla Clarissa met zorg en aandacht uitgekozen. Van deelnemer wordt verwacht dat zij de locatie en omgeving met respect behandelt. Eventueel door deelnemer toegebrachte schade, zal op deelnemer worden verhaald.

Annuleringsvoorwaarden leadershipretreats
8. Wanneer deelnemer het programma annuleert gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering tot negentig (90) dagen voor de startdatum van het retreat, kan deelnemer honderd procent (100%) van de betaling voor het retreat toepassen op een andere retreat.
b. Bij annulering tussen negentig (90) en eenendertig (31) dagen voor de startdatum van het retreat, kan deelnemer vijftig procent (50%) van de betaling toepassen op een andere retreat.
De overige vijftig procent (50%) is deelnemer kwijt.
c. Wanneer deelnemer vanaf dertig (30) dagen voor de startdatum van het retreat annuleert, verliest deelnemer de volledige betaling.
9. Een latere aankomst of een eerder vertrek, geeft deelnemer geen korting op het overeengekomen factuurbedrag. 

Afwijkende bepalingen voor consumenten
1. Programma’s van Carla Clarissa vallen onder diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt. Hierdoor is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten niet van toepassing. De consument doet door inschrijving voor een programma afstand van het wettelijke ontbindingsrecht en heeft na aankoop dus geen bedenktijd.

2. Voor consumenten gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering voor de start van een programma wordt vijftig procent (50%) van het offertebedrag in rekening gebracht aan de consument.
b. Bij tussentijdse beëindiging van het programma, worden zowel de werkzaamheden die door Carla Clarissa zijn verricht als de gemaakte kosten bij de consument in rekening gebracht. Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend ontwikkel- en voorbereidingstijd en accommodatiekosten. De consument is bij tussentijdse beëindiging altijd minimaal vijftig procent (50%) van het offertebedrag verschuldigd.
c. Bij annulering van online programma’s waarbij de opdracht bestaat uit een levering van digitale inhoud, heeft de consument geen recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag als de consument al toegang heeft gekregen tot de modules en/of deze al gedownload of geopend zijn.

Annuleringsvoorwaarden leadershipretreats
3. a. Bij annulering tot negentig (90) dagen voor vertrek, is de consument verplicht om vijfendertig procent (35%) van de reissom te betalen;
b. Bij annulering tussen negentig (90) en dertig (30) dagen voor vertrek, betaalt de consument vijftig procent (50%) van de reissom;
c. Bij annulering binnen dertig (30) dagen voor vertrek is de consument honderd procent (100%) van de reissom verschuldigd, tenzij de consument met goedkeuring van Carla Clarissa voor een vervangende betalende deelnemer zorgt. 

Facturatie en betaling
1. Carla Clarissa factureert voorafgaand aan de start van een programma. Carla Clarissa heeft ook het recht om tussentijds te factureren.
2. De betalingstermijn voor facturen bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij de startdatum van een programma eerder valt dan die datum.
3. Facturen dienen te worden betaald in een door Carla Clarissa aangegeven valuta en op een door Carla Clarissa aangegeven betaalwijze.
4. Wanneer deelnemer niet op tijd voldoet aan haar betalingsverplichting, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Carla Clarissa heeft dan het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Ook kunnen incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 225,- in rekening gebracht worden.
5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

Overmacht
Het kan altijd voorkomen dat Carla Clarissa door een onverwachte gebeurtenis niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor deze situaties geldt het volgende:
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft Carla Clarissa het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, (technische) storingen, gebrekkige leveringen van partners van Carla Clarissa, brand, inreisverboden, negatieve reisadviezen, of overheidsmaatregelen waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
2. In het geval een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Wanneer Carla Clarissa tijdens het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Carla Clarissa het recht voor het inmiddels nagekomen of na te komen gedeelte, een factuur te sturen aan deelnemer.

Privacyverklaring
1. Op alle diensten die Carla Clarissa biedt, is ook de privacyverklaring van Carla Clarissa van toepassing. Deze is te lezen via de website: https://carlaclarissa.com/privacybeleid/.
2. De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij hebben veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van onze programma’s en daarom geldt het volgende: 
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op afbeeldingen, video’s, teksten, tools, methodes, ideeën welke getoond of gebruikt worden tijdens een programma of welke getoond worden op de website en social mediakanalen van Carla Clarissa, berusten uitsluitend bij Carla Clarissa en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Carla Clarissa vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden.
2. Het is deelnemer niet toegestaan om zonder vooraf gekregen toestemming van Carla Clarissa, door haar geproduceerde werken zoals modules, methodes en werkboeken te exploiteren of aan derden te verstrekken.
3. Het maken van foto’s en video’s tijdens programma’s is voor deelnemer alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan. Foto’s/video’s mogen alleen op social media gedeeld worden als hierbij een verwijzing naar Carla Clarissa vermeld wordt en het programma materiaal niet duidelijk in beeld is. Het delen van foto’s/video’s waarop mede deelnemers herkenbaar in beeld staan, is alleen toegestaan als de mededeelnemer hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
4. Wanneer deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan heeft Carla Clarissa het recht haar schade te verhalen op deelnemer.

Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Tijdens een programma worden er onderling (kwetsbare) verhalen gedeeld. Deelnemer zal deze verhalen vanzelfsprekend ook niet delen met derden.
3. Carla Clarissa kan situaties uit programma’s als voorbeeld gebruiken. Hierbij zal Carla Clarissa de privacy van deelnemer waarborgen.
4. Ervaringen van deelnemers mogen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Persoonsgegevens worden hierbij alleen gedeeld als deelnemer hieraf vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Carla Clarissa is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in de programma’s, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
2. Iedere aansprakelijkheid van Carla Clarissa is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Carla Clarissa beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
3. Deelname aan programma’s geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen.
4.Carla Clarissa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan doordat Carla Clarissa is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
5. Deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen van de op gedane kennis tijdens een programma.
6. Deelnemer vrijwaart Carla Clarissa tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de zijde van Carla Clarissa.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden. 

Disclaimer
Graag vragen we nog even aandacht voor het volgende:
1. De coaching, adviezen en handvatten die Carla Clarissa biedt, zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling en kunnen niet als vervanging van reguliere gezondheidszorg gezien worden.
2. Niets in de programma’s, trajecten, blogartikelen of in welke content dan ook, kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.
3. Carla Clarissa biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Carla Clarissa aangeboden programma’s, trajecten en andere content gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van deelnemer.

Klachten
We gaan er niet vanuit maar in het geval je ontevreden bent, geldt de volgende klachtenregeling:
1. Als deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van Carla Clarissa of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient deelnemer dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Carla Clarissa. 
2. Carla Clarissa zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.   

Toepasselijk recht en forumkeuze
Bij problemen zullen we zoveel mogelijk proberen onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan geldt het volgende:
1. Op alle door Carla Clarissa gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland  tenzij in de wet dwingend anders wordt bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie juli 2021.

Would you like to receive my ebook?

Leave your name and email address below and I’ll make sure you receive the English version of my ebook in your inbox as soon as possible.

Free download: e-book

EBOOK

Ontvang het e-book Conscious Female Leadership in je e-mail.

INSCHRIJVEN

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven voor de Ibiza-reis.

MEMBER AREA